Op 22 maart jl. heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel aangenomen waardoor de ouder die het kind erkent automatisch het ouderlijk gezag krijgt. Met deze initiatiefwet verdwijnt het verschil tussen ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ongehuwde ouders (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34605_initiatiefvoorstel_van).

Wat is gezag?

In artikel 1:247 van het burgerlijk wetboek is de definitie van ouderlijk gezag opgenomen: “de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden“. Bij ongehuwd ouderschap heeft alleen de moeder automatisch het gezag. Bij gehuwden of geregistreerd partners hebben beide ouders automatisch het gezag. https://boomsmashriber.nl/kinderrecht/jouw-rechten/wijziging-gezag/

Het gezag is belangrijk om mede te kunnen beslissen over belangrijke aangelegenheden ten aanzien van het kind. Zoals, je kind in schrijven op een school, of een medische behandeling. Ook is het belangrijk voor reizen naar het buitenland, of verhuizen.

Ook is het belangrijk als de moeder komt te overlijden. Is er geen gezamenlijk ouderlijk gezag dan zullen de kinderen niet automatisch naar de ouder zonder het ouderlijk gezag gaan, maar kan het zo zijn dat moeder een ander persoon als voogd heeft aangewezen. Dit kan tot erg vervelende situaties leiden voor het kind, de vader en andere betrokkenen.

Hoe was het?

Bij ongehuwde ouders moest de moeder toestemming geven om het gezamenlijk ouderlijk gezag te verkrijgen. Dit bracht kinderen en ouders in een ongelijke positie en zorgde ook regelmatig voor conflicten.

In de huidige situatie bestaat er een drempel om gezamenlijk gezag te regelen en soms wordt het ontbreken van dit gezamenlijk gezag en de consequenties ervan pas duidelijk als de relatie op de klippen loopt en is de motivatie om dit alsnog te regelen een stuk minder bij de moeder.  Dit kan allerlei redenen hebben, zoals de wens of de noodzaak om te verhuizen.

Waarom deze wet? Belang van het kind beter gewaarborgd.

Het idee achter de wet is om de  belangen van het kind beter waarborgen; het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders weg te nemen, bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving (er wordt veel vaker niet getrouwd) en problemen weg te nemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt (lees conflicten). Hiermee wordt de wet in lijn gebracht met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK, https://boomsmashriber.nl/kinderrecht/jouw-rechten/), waarin het kader voor het belang van het kind is vastgelegd. Het belang van het kind is dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind en gezamenlijk beslissingen nemen. Daarbij past het gezamenlijk gezag, zo werd tijdens het debat over het wetsvoorstel besproken.

Hoe wordt het?

Aan boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt artikel 1:251b BW toegevoegd, waarin is opgenomen dat de ouder die het kind erkent na de ingangsdatum van de wetswijziging door deze erkenning automatisch het ouderlijk gezag heeft over het kind, tenzij:

a) een voogd met de voogdij over het kind is belast;

b) de voorziening in het gezag over het kind is komen te ontbreken;

c) de ouder die het gezag heeft, dit gezamenlijk met een ander dan een ouder uitoefent; of

d) de erkenner eerder het gezag over het kind heeft uitgeoefend.

Ook kunnen de ouders samen besluiten dat het gezag na erkenning alleen bij de moeder blijft rusten.

Wat betekent het?

Een apart verzoek bij de rechtbank indienen is dus niet langer nodig, bij erkenning wordt het gezag automatisch geregeld.

Dit is echter alleen het geval bij erkenning van kinderen na de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. Kinderen die voor de ingangsdatum zijn erkend vallen nog onder het oude regime.

Het kan dus zijn dat het per kind in een gezin anders is geregeld. En dat voor een eerder erkend kind alsnog met toestemming van moeder of vervangende toestemming van de rechter het gezag moet worden geregeld.

Ouderschapsplan verplicht bij gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als je uit elkaar gaat. Voor mensen die hebben samengewoond is er echter geen sanctie als je dat niet doet. Het is alleen wel praktisch om een ouderschapsplan te hebben met goede, duidelijke afspraken erin. Dat is ook het hele idee achter het ouderschapsplan, dat de ouders en de kinderen weten waar ze aan toe zijn en onnodige discussies te voorkomen. Er zullen dus meer ouders komen die samen een ouderschapsplan moeten opstellen om afspraken te maken over de kinderen.

Neem contact op

Heb je behoefte aan advies over het ouderlijk gezag of wil je graag samen goede afspraken maken met de andere ouder over de kinderen in mediation neem dan contact op via https://boomsmashriber.nl/contact/ of, bel op 020-6392112.

Mediation vaak vergoed door rechtsbijstandsverzekering, of via de Raad voor Rechtsbijstand

Veel mensen weten niet dat ze van hun rechtsbijstandsverzekering een vergoeding kunnen krijgen voor de kosten van mediation. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de polis en de verzekering die je hebt afgesloten. Verzekeringen willen dan dat je een gekwalificeerde mediator kiest. Ik ben een VFAS en MFN mediator en ben dus gekwalificeerd.

Ook begeleid ik mediations op basis van toevoeging. Dat is door de overheid gesubsideerde rechtsbijstand. Als je wil weten of je hiervoor in aanmerking komt en wat je eigen bijdrage dan wordt, kijk dan op https://www.rvr.org/@7797/inkomen-vermogen-eigen-bijdrage-2022/. Je hoeft dan zelf alleen een kleine eigen bijdrage te voldoen. Heb je hierover vragen neem dan contact op via https://boomsmashriber.nl/contact/ of, bel op 020-6392112.

 

 

 

 

Ben je van plan om te gaan samenwonen, of staan jullie op het punt om samen een huis te kopen en kinderen te krijgen? Dat is natuurlijk erg spannend en leuk, maar ook een moment om eens goed na te denken over wat jullie willen afspreken over de kosten van de huishouding en hoe je die wilt verdelen samen.

Voor mensen die in het huwelijk treden geeft de wet een bepaling over wat als kosten van de huishouding kan worden gezien en hoe deze gedragen dienen te worden. Ook kunnen gehuwden hierover afspraken maken in hun huwelijkse voorwaarden, die afwijken van de algemene wettelijke bepaling. 

De wettelijke bepalingen die op gehuwden van toepassing zijn, zijn niet van toepassing op samenlevers, wat betekent dat samenlevers het moeten doen met het algemene vermogensrecht (en niet het huwelijksvermogensrecht). In een samenlevingsovereenkomst kunnen samenlevers wel afspreken dat ze aansluiting willen zoeken bij de wettelijke regels die van toepassing zijn op gehuwden, of andere afspraken maken.

Dit betekent dat er voor samenwoners geen standaard bepalingen zijn in de wet die bepalen hoe ze met de kosten van de huishouding moeten omgaan. Je moet dus als samenwoners zelf afspraken maken.

Er zijn steeds meer samenwoners met een samenlevingsovereenkomst, maar ook vaak zonder. Een kinderwens, het krijgen van kinderen, of het kopen van een huis is lang niet altijd aanleiding om in het huwelijksbootje te stappen. De stap om samen te wonen wordt niet altijd bewust genomen. Soms is het zo dat iemand na de 1e nacht nooit meer is weggegaan, dat de ander in fases is ingetrokken of dat er sprake was van een noodgeval, omdat de ander geen woning meer had.
Zo kan het zomaar zijn dat je jarenlang samen bent, kinderen krijgt en in een koophuis woont, maar dat er geen (formele) afspraken zijn.

Het kan lastig zijn om over het delen van de kosten van de huishouding te beginnen met elkaar. Wanneer is het het goede moment? En wat is een dan een eerlijke afspraak?

Wat valt er eigenlijk onder de kosten van de huishouding?

Daarbij komt dat onze ideeën over relaties zijn veranderd. Sinds antrekkingskracht en romantiek als de belangrijkste succesfactoren van een relatie worden gezien, zijn de financiële kanten van de liefdes verbintenis wat naar de achtergrond verdwenen. Over geld praten in liefdesrelaties wordt niet als romantisch beschouwd. Vaak geven mensen ook aan dat het tot ruzies en spanningen leidt. Dit maakt dat geldzaken bespreken wordt vermeden en dat het onnatuurlijk kan voelen om afspraken te maken over de kosten van de samenleving en hoe je die samen moet verdelen.
Waarom is het toch belangrijk om het hier samen over te hebben en afspraken te maken (formeel of informeel)?

Een betere, duurzamere relatie & voorkomen van onnodige strijd
Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die met elkaar spreken over geldzaken en elkaar en zichzelf kennen op dit gebied, meer kans hebben op een duurzame relatie. Als je duidelijke afspraken met elkaar maakt en regelmatig blijft bespreken en alle twee de financiën met elkaar doorneemt, dan ben je meer met elkaar verbonden en weet je waar je staat en waar je aan toe bent. 

Mocht je dan toch ooit uit elkaar gaan, dan kan dit voorkomen dat er achteraf behoefte ontstaat bij een of beiden om te gaan verrekenen, de balans op te maken en dingen die onrechtvaardig voelen recht te trekken. Dit kan leiden tot strijd, of dat je geen poot hebt om op te staan als je bij de rechter komt omdat je de administratie niet goed hebt bijgehouden. Als je precies weet wat jullie onder de kosten van de huishouding verstaan en je hebt die goed bijgehouden en steeds met elkaar verrekend op basis van jullie afspraak over de verdeling ervan, dan is er immers niets meer om terug te vragen van elkaar en je bent onderling beter op de hoogte wat jullie beiden hebben bijgedragen.

Toch gaat dit regelmatig mis. Meestal verrekenen de samenlevers tijdens de relatie de kosten van de huishouding niet en willen ze achteraf toch nog geld van elkaar, of zijn zij zich er niet van bewust dat bepaalde kosten investeringen zijn en geen kosten van de huishouding.

Zo kan het zijn dat jij de hele tijd hebt meebetaald aan het maandelijkse aflossingsgedeelte op de hypotheek, die helemaal op naam staat van je partner inclusief de woning en dat je dacht recht te hebben op de stijging in de waarde van de woning, maar dat blijkt dat alleen je partner daar recht op heeft omdat bij samenwoners niet geldt dat je recht hebt op het rendement van je investering, zoals dat wel het geval is bij mensen die getrouwd zijn (dit heet de beleggingsleer).

Of dat jij alle boodschappen en het gas, water licht betaalde en je partner de hypotheekrente en de aflossing en dat achteraf blijkt dat de aflossing op de hypotheek een investering is en geen kosten huishouding en dat er wordt gezegd dat je geen recht hebt op een bepaald gedeelte van de overwaarde.

Bij een aflossingsvrije hypotheek kan het zelfs zijn dat jij altijd hebt meebetaald aan de hypotheekrente, maar omdat de woning niet op jouw naam staat jij weliswaar ook woongenot hebt gehad, maar niets hebt opgebouwd. Jij hebt dan meebetaald aan de investering van de ander.

Zonder een samenlevingsovereenkomst die anders bepaalt, geldt ook niet de regel dat er aan het einde van de samenleving wordt verrekend wat er eventueel te veel zou zijn betaald over de hele duur van de samenleving, maar is er een verjaringstermijn van 5 jaar van kracht, die dus soms al lang is verstreken als de samenleving wordt beëindigd.

Mensen kunnen hier aan het einde van de rit erg boos of teleurgesteld van raken. Ze voelen zich bedot en niet eerlijk behandeld. Het vertrouwen in elkaar kan dan nog een extra knauw krijgen en dit soort kwesties gaan wellicht ook doorwerken in jullie ouderschap (als er kinderen zijn). 

Naar de rechter gaan is niet zo makkelijk als het klinkt en je moet je vorderingen dan erg goed kunnen onderbouwen. Voor samenlevers is er niet een alomvattende procedure waar alles in geregeld is (zoals de echtscheidingsprocedure). Dus, dan moet je naar de civiele rechter. Dat is erg kostbaar en kost in ieder geval een hoop negatieve energie en tijd.

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Genoeg redenen dus om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. In deze blog wordt toegelicht wat de kosten van de huishouding zijn en hoe je ze kan verdelen.

Wat zijn nou de kosten van de huishouding?

Van het begrip kosten van de huishouding is in de wet geen wettelijke definitie te vinden. In de parlementaire geschiedenis (TM, Parl. Gesch. BW Boek 1. P. 242) wordt er gerefereerd naar het algemeen belang en dat het gaat om wat er verteerd of verbruikt wordt ten behoeve van het voeren van de huishouding. Er kan aansluiting worden gezocht bij artikel 1:84 BW dat van toepassing is voor gehuwden: het begrip kosten van de huishouding betreft kosten die betrekking hebben op het gemeenschappelijk belang. Aangenomen wordt dat alle uitgaven die dienen tot het lichamelijk en geestelijk welzijn van de echtgenoten als kosten der huishouding kunnen worden aangemerkt. Tot de kosten van de huishouding moeten worden gerekend hetgeen in het huishouden wordt verteerd of verbruikt en ten behoeve van het draaiende houden van de huishouding wordt uitgegeven.

In de jurisprudentie, dat zijn uitspraken van de gerechten waarin aanvullende regels worden gegeven over hoe wetten en bepaalde feiten en omstandigheden dienen te worden beoordeeld, wordt hierbij regelmatig aangegeven dat het moet gaan om kosten van de gezamenlijke huishouding. 

In een samenlevingsovereenkomst kun je afspraken maken over wat er valt onder de kosten van de huishouding, zoals de kosten van kinderen die binnen het gezin opgroeien, kosten voor voeding, vakanties, auto’s, gas, water en licht, kosten voor van de geldlening voor aanschaf van een woning en van gezamenlijke zaken, kosten van onderhoud van de woning, of de huur.

Ook kun je hier afspraken maken over hoe je deze kosten zult dragen. Meestal wordt hier aansluiting gezocht bij de wettelijke bepaling voor de draag plicht voor kosten van de huishouding uit artikel 85 van boek 1 BW, waarin staat dat partijen de kosten van de huishouding zullen dragen naar rato van hun inkomen en als die niet toereikend zijn hun vermogens. Maar, het is mogelijk om hier andere afspraken over te maken, zoals bij helfte, of in percentages. Maar wat wordt dan als inkomen gezien? Het is belangrijk om ook hierover duidelijke afspraken op te nemen in een samenlevingsovereenkomst. Zeker als de partners een onderneming hebben. Doet inkomen uit vermogen ook mee? Het is dus ook belangrijk dat dit soort afspraken regelmatig herzien worden als er sprake is van wijzigingen. Belangrijke wijzigingsmomenten zijn bijvoorbeeld: het krijgen van kinderen, als er meer of minder inkomen binnenkomt voor een van de partners en het kopen van een huis.

Dit kan belangrijk zijn omdat er anders sprake kan zijn financiële gevolgen die een leven lang kunnen doorwerken. Een voorbeeld hiervan:

Een man en een vrouw zijn gaan samenwonen toen zij alle twee een nagenoeg gelijk inkomen hadden. Ze hebben afgesproken dat ze de kosten van de huishouding 50/50 zullen betalen. Ze krijgen kinderen en de vrouw besluit in deeltijd te gaan werken. Zij gaat minder verdienen en de man meer. De vrouw houdt geen geld over om aan te vullen op haar pensioen en te sparen, de man wel. Consequentie is dan dat de man uiteindelijk meer pensioen en spaargeld heeft en dat de vrouw hier wellicht niet meer op kan inlopen.

Samenlevingsovereenkomst of stilzwijgende afspraken

Niet alleen afspraken in een samenlevingsovereenkomst of op schrift tellen mee, in de jurisprudentie wordt aangegeven dat stilzwijgende afspraken ook afspraken als afspraken gezien kunnen worden, zijn, waar gevolgen aan verbonden kunnen worden. Wel blijft het veel lastiger om stilzwijgende afspraken te bewijzen, dan afspraken die op schrift staan en door een notaris zijn opgesteld, nadat jullie beiden informatie hebben verkregen van de notaris. Hetzelfde geldt voor mondelinge afspraken.

Maar ook over afspraken die op schrift staan kunnen discussies ontstaan over de uitleg en bedoeling van die afspraken. Als er sprake is van een dergelijke discussie die uitmondt in een juridisch geschil dan dient dat op basis van het zogenaamde Haviltexcriterium gekeken worden wat de bedoelingen van partijen zijn geweest. Dit criterium is in de rechtspraak tot stand gekomen en geeft richtlijnen hoe een overeenkomst uitgelegd dient te worden. Het gaat om meer dan alleen de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst, maar juist ook om de bedoeling van partijen bij die overeenkomst.
Op de verstandhouding tussen samenlevers zijn de derogerende en aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid van toepassing (lees dat meer of minder consequenties aan een bepaalde situatie verbonden kunnen worden op grond van de redelijkheid en billijkheid).

Dit brengt met zich mee dat alhoewel afspraken ontbreken er op grond dat een situatie op basis van de specifieke feiten en omstandigheden kan zijn van vergoedingsverplichtingen achteraf. 

Wat voor soort afspraken kun je maken en hoe doe je dat?

Kosten verdelen bij helfte

Dit houdt in dat je telkens de kosten die je hebt ieder voor 50% voor je rekening neemt. Zolang je ieder ongeveer even veel verdient en kan blijven verdienen is dit een prima regeling. Maar als je een leven lang lief en leed wil delen, kan dit er voor zorgen dat er een oneerlijke verdeling ontstaat als een van jullie door zorg voor de kinderen, ziekte of andere omstandigheden minder gaat verdienen. Belangrijk dus om te blijven praten over een goede verdeling. Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat er anders een ongelijke situatie kan ontstaan.

Kosten naar verhouding van inkomen
Als het duidelijk is wat jullie onder inkomen verstaan en regelmatig onderzoeken en bespreken of deze verhouding en het inkomensbegrip nog toereikend zijn voor jullie situatie, dan kan dit een goede manier zijn om de kosten van de huishouding te verdelen omdat de partner die minder verdient ook geld overhoudt voor persoonlijke uitgaven en om geld opzij te zetten voor pensioen en om te sparen. Deze bepaling sluit ook aan bij de hierboven besproken bepaling uit de wet. 

Om te weten hoeveel je dan betaalt en wat je over houdt, is het belangrijk om een overzicht te hebben van de kosten van de huishouding en wat jullie daaronder verstaan en jullie inkomensgegevens.

Voorbeeld

Partner A heeft een netto inkomen van euro 3.000,- per maand.
Partner B heeft een netto inkomen van euro 2.000,- per maand.
Het gezamenlijke inkomen is dan euro 5000,- netto per maand.

Dat betekent dat A 60% van de kosten draagt (3000/5000 x 100) en B 40% van de kosten draagt (2000/5000 x 100).
Als de totale kosten euro 3.700 zijn, dan betaalt A euro 2.220 en B betaalt dan 1.480.

Vanzelfsprekend kan je ook nog met andere percentages rekenen of kostenposten verdelen. Dit laatste gebeurt regelmatig, maar kan ook tot ongelijke situaties leiden afhankelijk wie voor wat betaalt.
Het gesprek zelf aangaan kan heel ongemakkelijk voelen, maar kan ook leuk en intiem zijn. Het is sowieso goed om samen op een rijtje te zetten wat jullie als kosten van de gezamenlijke huishouding zien. Als je het lastig vindt om het te bespreken of je hebt behoefte aan goede voor jullie op maat gemaakte afspraken, dan kunnen jullie een bespreking bij mij inplannen om dit te bespreken onder begeleiding en kan ik de afspraken voor jullie formuleren. Deze kun je door een notaris laten opnemen in een samenlevingsovereenkomst.

Overweeg je om de relatie te beëindigen en wil je weten wat de financiële consequenties daarvan zijn, dan kun je ook een adviesgesprek aanvragen of jullie kunnen samen een afspraak inplannen voor mediation. Als mediator kan ik jullie begeleiden bij het maken van afspraken, die voor jullie beiden als redelijk voelen en er voor zorgen dat jullie beiden verder kunnen met jullie leven. Ben je bijvoorbeeld bang dat je niet in de woning kan blijven wonen, dan bedenk ik met de financieel mediator met wie ik samenwerk constructies die meer mogelijk maken.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen via info@boomsmashriber.nl of 020-6392112.

Laura heeft mij de afgelopen tijd ontzettend geholpen bij mijn donortraject voor mijn kinderwens. Dit is een heel emotioneel proces waarbij ik me vooral richtte op het doel (zwanger worden van een vriend) en Laura was daarbij het juridisch geweten. Ze hielp me vol liefde en begrip om goed te beseffen wat de mogelijke consequenties in de toekomst kunnen zijn van keuzes die ik nu maak en afspreek. Laura is een ontzettend intelligente en inspirerende vrouw. Ze vecht echt voor je, Laura doet de extra stap om jou te helpen bij je toekomstige geluk. Ze heeft een bijzonder invoelend vermogen en kan ook als mediator iets heel bijzonders bijdragen. Ze maakt ingewikkelde emotionele zaken duidelijk en concreet. Een genoegen om mee samen te werken!

Laura is een hele bijzondere echtscheidingsmediator: slim, snel en doelgericht. Streng en zakelijk waar nodig, tegelijkertijd empathisch, flexibel en intuïtief. Binnen complexe echtscheidingen is Laura niet alleen in staat om creatieve en duurzame oplossingen te bedenken die beide partijen en de daarbij betrokken kinderen het beste dienen, maar ook om partijen zover te krijgen om ondanks zichzelf die weg ook in te slaan. Mocht je ooit op zoek zijn naar een mediator voor een echtscheiding met veel gedoe in de onderstroom waarin bijvoorbeeld verslavingsproblematiek een rol speelt? Doe jezelf een plezier en zorg dat Laura je echtscheiding regelt.

Laura Boomsma-Shriber heeft onze echtscheidingsprocedure als mediator op een formidabele wijze begeleid en afgerond. Dit deed ze zeer professioneel, meedenkend en creatief met de nodige mate van geduld.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ouderschapsplan en convenant waar beide partijen gelukkig mee zijn. Haar inlevingsvermogen, flexibiliteit, betrokkenheid en onafputtelijke inzet heb ik enorm gewaardeerd en ik raad haar iedereen die op zoek is naar een mediator voor een complexe echtscheiding van harte aan!

I am grateful to have worked with Laura on the dissolution of my registered partnership. When I approached Laura, I was overwhelmed and emotionally depleted due to the power imbalance between my then-partner and I. Consistent with our first meeting, Laura made sure that I was heard every step of the way during the mediation process, and that I felt my concerns were adequately addressed before we proceeded on. Laura was sharp, fair, clear, and patient. I highly recommend her.

Gezien de situatie en de mislukte mediaton was ik er eigenlijk wel klaar mee en gereed voor een juridische strijd in de rechtbank. Ook de wederpartij zat er zo in. Laura is in staat om het gehele traject de bijzaken van de hoofdzaken te scheiden. Daarnaast is Laura zeer duidelijk geweest in oorzaak en gevolg. Daar bedoel ik mee welke keuzes er zijn en de consequentie die daar mee gepaard gaat. Het doel heel duidelijk; werken aan een oplossing in plaats van een verdere escalatie. Laura is in staat geweest om verschillende advocaten van de wederpartij te overtuigen van het doel: de oplossing. Dit is dan ook na een periode van 4 jaar gelukt. Alles is geregeld; het scheidingsconvenant hier in Nederland tot en met de eigendomsoverdracht in Frankrijk.

Naast het zakelijke gedeelte in een dergelijke zaak is het (voor mij) ook belangrijk dat er persoonlijk een “klik” is. Laura is een warm en fijn persoon. Zegt de waarheid, ook al wil je die soms niet horen en als eerder gezegd heel duidelijk in de te maken keuzes met de bijbehorende consequenties. Laura beslist niet voor je, maar geeft heel duidelijk aan wat de keuzes zijn en de consequentie die daar mee gepaard gaat. De inzet van Laura is 100%.. Een doorzetter!!

Even persoonlijk Laura; je bent een top vrouw! Ik ben je zeer dankbaar voor hoe jij mij door dit proces hebt gesleept en het resultaat; uiteindelijk de scheiding geheel rond zonder rechtszaken.

Laura heeft mij in begeleiding van de omgang met de ouderschapsverhoudingen uitstekende handvatten gegeven om de beste uitgangspunten te vinden voor mijn zoon en mijzelf in relatie en verhouding tot de moeder van mijn zoon. Daarbij is vooral de nadruk op goede voorbereiding en de aandacht voor de achterliggende emotie en wat dat doet uitgebreid aan bod gekomen. Dit heeft geleid tot een intrinsiek andere houding van mijzelf om te komen tot oplossingen waarbij ik de positie van mijn zoon centraal kon houden zonder mijzelf volledig uit het oog te verliezen. De persoonlijke interactie met Laura maken dat mijn positie-inname daarbij veel duidelijker is geworden en ook tot resultaten heeft geleid.

In het proces van scheiden maakt liefde en geluk maar al te snel plaats voor teleurstelling en onbegrip, daar waar juist veel rationaliteit vereist is. Wij kwamen er niet uit en zagen geen andere mogelijkheid de rechter om een uitspraak te vragen. Deze stuurde ons terug en zo kwamen wij bij Laura terecht. Het proces waarin zij ons voorging kan ik nog steeds niet helemaal duiden, maar zij bracht ons tot de voor ons beiden best haalbare uitkomst, wat ik als een grote prestatie zie en waarvoor ik haar erg dankbaar ben. Ik gun vele anderen deze gids op dit moeilijke pad!

Today it is the day of the divorced child, a good day to put ourselves in the shoes of children with divorcing or divorced parents or children who are sensing that a divorce might be upcoming. Through my daughter’s stories of children in her class I became aware that children kept silent about the divorce and some actually kept it a secret. It became apparent to me how isolated a child can feel in their situation. Living under the assumption that they are the only ones going through this and maybe even feeling it is their fault his or her parents are getting divorced. I stimulated my daughter to show her friends that she is there for them and willing to listen. There are also books and programs like Kies https://kiesvoorhetkind.nl/ which provide a safe environment for children to connect and share their experience.

The parents can also make a big difference for their children by providing space for the children to love both their parents and be loved, to be loyal to both of them without choosing and by showing them they will take care of their own emotions and issues and will make good parenting agreements to provide the clear structure and space their children need. It can help if the parent can listen in a relaxed way to stories when the children return from staying with the other parent. To step back a little bit and observe yourself, to check if you are really operating out of this true wish to be the best parent or if you are reactive (to your ex, to your past, to your triggered emotions) is challenging and can be very confronting. But is not impossible.

All parents who come to our office want to be good parents. This is a primal wish and need of people who have put a child on the planet. They all voice that their number 1 priority is the welfare of the children and a good parenting plan. This, however, is not specific enough and needs to be explored and translated into real agreements and resolutions with yourself and each other to actually transform these beautiful words into a reality for the children. Off course this is all much easier said than done.

Divorce can be a very stressful and painful process, triggering old feelings of abandonments or not being good enough as well. It is not a luxury to have professional guidance of an experienced and involved mediator, collaborative team (lawyers and neutrals) to come to a good settlement of the divorce. Divorcing is a holistic process, in the sense that the entire outcome of this process will have a big impact on your further lives, so you are worth it and the children as well to have this guided in a good professional way.

Also to agree on a clause in the parenting plan to evaluate the plan once in a while or who to approach when you have a misunderstanding or a dispute, like a mediator or a parental coordinator. It is only reasonable to expect that there will be a few bumps on the road and to not be flabbergasted about it but be prepared by already have a person in place to help you straighten it out when necessary.

A mediator cannot change the past or the way your ex communicates, you can only change yourself, look at the dynamics and look at what you and your ex aka the other parent of your children has to offer to be the best team for the children even when you are apart.

It will make all the difference.

Ik kan Laura iedereen aanbevelen! Ze heeft mij jarenlang bijgestaan tijdens een zeer lastige scheiding. Ze werkt alles uit tot in het kleinste detail, is krachtig en haarscherp in de rechtszaal. Tegelijkertijd is ze erg betrokken, meelevend en door haar gevoel voor humor kan ze je makkelijk situaties laten relativeren. Last but not least: alle zaken gewonnen 🙂

Na een mediator die geen advocaat was, een advocaat die heel erg doorsnee werkte en dus niet met ondernemers, ziekte en investeringen overweg kon, maar voor de middenmoot koos, terechtgekomen bij Laura. Lang verhaal, kort: Laura en fiscaal jurist Daniëlle met wie ze veel samenwerkt, zijn een super betrokken team dat alles op een menselijke manier probeert geregeld te krijgen met de wederpartij, maar voor je door het vuur gaat. Ik heb diep respect voor Laura en Daniëlle. Ongelooflijk dat ze er ook waren voor mijn zoontje en mij op momenten dat hun eigen levens ook op de kop stonden. Vrouwen naar m’n hart, die zoonlief en mij door een zware scheiding hebben geloosd, met een goede uitkomst. Elke dag nog dankbaar!